Keharmonisan

0
967

keharmonisanAdik perempuan berkata: “Hari ini adalah malam Imlek tetapi hujan terus turun dengan derasnya. Imlek akan segera tiba, tetapi semua orang tidak merasa bahagia.”
妹妹说:“今天是除夕夜可是一直在下雨。 快要过年了,但是大家的心情都不好。 为了哥哥坚持要买新摩托车的事,爸爸、妈妈和哥哥又吵架了。”
mèimei shuō:“ jīntiān shì chúxī yè kěshì yīzhí zài xiàyǔ。 kuàiyào guònián le, dànshì dàjiā de xīnqíng dōu bù hǎo。

Gara-gara perihal kakak lelaki bersikeras ingin dibelikan sepeda motor baru, ayah, ibu dan kakak lelaki bertengkar lagi.”
为了哥哥坚持要买新摩托车的事,爸爸,妈妈和哥哥又吵架了。”
wèile gēge jiānchí yào mǎi xīn mótuōchē de shì, bàba、 māma hé gēge yòu chǎojià le。”

Ayah berkata: “Xiao Li, apakah sepeda motor ini tidak bisa digunakan lagi” Masih belum bisa mencari uang sudah mau memboroskan uang!”
爸爸说:“小李,这辆摩托车不可以用吗,还不懂得赚钱,就要乱花钱!”
bàba shuō:“ xiǎo lǐ, zhè liàng mótuōchē bùkěyǐ yòng ma, hái bù dǒngde zhuànqián, jiùyào luànhuāqián!”

Ibu berkata: “Sekarang ekonomi tidak begitu bagus, kalo masih bisa dipakai, pakai saja dulu yang lama.”
妈妈说:“现在经济不是很好,能用就先用这旧的嘛。”
māma shuō:“ xiànzài jīngjì bù shì hěn hǎo, néng yòng jiù xiān yòng zhè jiù de ma。”

Kakak lelaki berkata: “Sepeda motor tua ini rusak terus sepanjang hari, saya tidak mau memakainya, kamu saja pakai.”
哥哥说:“这辆旧摩托车整天都坏,你自己用,我才不要。”
gēge shuō:“ zhè liàng jiù mótuōchē zhěngtiān dōu huài, nǐ zìjǐ yòng, wǒ cái bù yào。”

Adik perempuan berkata: “Jelas jelas sedang tahun baru, mengapa semuanya tidak bahagia? Bagaimana caranya agar kit bisa melewati Imlek dengan gembira?”
妹妹说:“明明是新年,为什么大家都不开心呢?我们怎样才可以一家人开开心心过年呢?”
mèimei shuō:“ míngmíng shì xīnnián, wèishénme dàjiā dōu bù kāixīn ne? wǒmen zěnyàng cái kěyǐ yījiārén kāi kāi xīn xīn guònián ne?”

Adik perempuan berkata: “Kalian kesini, lihat siapa yang datang!”
妹妹说:“你们过来看啊,看谁来了!”
mèimei shuō:“ nǐmen guòlái kàn ā, kàn shéi lái le!”

Empat orang tua datang ke rumah mereka
四位老人来到了他们家
sì wèi lǎorén lái dào le tāmen jiā

Ibu berkata: “Wah, hujan begitu derasnya, empat tuan-tuan silahkan segera masuk ke dalam rumah untuk berteduh.”
妈妈说:“哎呀,下这么大雨,四位老先生请赶快进来我们家避一避雨吧.”
māma shuō:“ āiyā, xià zhème dà yǔ, sì wèi lǎo xiānsheng qǐng gǎnkuài jìnlái wǒmen jiā bì yī bì yǔ ba.”

Tuan tua a: “Terimakasih atas kebaikan hati nyonya, tetapi kami sudah membuat peraturan, yaitu diantara kami berempat hanya boleh satu saja yang masuk ke dalam rumah, siapa yang ingin kalian undang?”
a老先生说:“啊,太太谢谢你的好意,但是我们做个规矩,就是我们四个人当中就只能一个人进去,你们邀请谁呀?”
a lǎo xiānsheng shuō:“ ā, tàitai xièxie nǐ de hǎoyì, dànshì wǒmen zuò gè guīju, jiùshì wǒmen sì gèrén dāngzhōng jiù zhǐnéng yīgèrén jìnqù, nǐmen yāoqǐng shéi ya?”

Tuan tua b: “Aku adalah kekayaan.”
b老先生说:“我是财富。”
b lǎo xiānsheng shuō:“ wǒ shì cáifù。”

Tuan tua c: “Aku adalah kesuksesan.”
c老先生说:“我是成功。”
c lǎo xiānsheng shuō:“ wǒ shì chénggōng。”

Tuan tua d: “Aku adalah keselamatan.”
d老先生说:“我是平安。”
d lǎo xiānsheng shuō:“ wǒ shì píng’ān。”

Tuan tua a: “Semua orang memanggilku sebagai keharmonisan.”
a老先生说:“啊啊,大家都叫我和谐。”
a lǎo xiānsheng shuō:“ ā ā, dàjiā dōu jiào wǒ héxié。”

Ayah berkata: “Tentu saja mengundang kekayaan, maka hidup kita akan berkecukupan.”
爸爸说:“当然是请财富,我们一家人就可以过好日子了。”
bàba shuō:“ dāngrán shì qǐng cáifù, wǒmen yījiārén jiù kěyǐ guò hǎo rìzi le。”

Kakak lelaki berkata: “Tidak, undang kesuksean, Aku ingin berhasil, aku mau keluargaku merasa bangga padaku.”
哥哥说:“不,请成功,我要成功,我要家以我为荣。”
gēge shuō:“ bù, qǐng chénggōng, wǒ yào chénggōng, wǒ yào jiā yǐ wǒ wéi róng。”

Ibu berkata: “Tunggu sebentar, Aku rasa keselamatan paling penting, undang saja keselamatan!”
妈妈说:“等一下,我觉得平安最重要,请平安!”
māma shuō:“ děngyīxià, wǒ juéde píng’ān zuì zhòngyào, qǐng píng’ān!”

Adik perempuan berkata: “Ayah, Ibu, apakah harmonis itu, mengapa kalian tidak mengundang keharmonisan masuk ke dalam rumah?”
妹妹说:“爸爸、妈妈,和谐是什么,为什么你们都不请和谐进来呢?”
mèimei shuō:“ bàba、 māma, héxié shì shénme, wèishénme nǐmen dōu bù qǐng héxié jìnlái ne?”

Ayah berkata: “Benar, benar katamu, mengapa kita tidak mengundang keharmonisan masuk ke dalam rumah, tahun baru akan segera tiba, satu keluarga seharusnya harmonis baru benar, kami mempersilahkan tuan tua harmonis masuk ke rumah.”
爸爸说:“对,你说的对,为什么我们都不请和谐进来呢,新年要来了,一家人应该和和谐谐才对,我们就请和谐老人进来吧。”
bàba shuō:“ duì, nǐ shuō de duì, wèishénme wǒmen dōu bù qǐng héxié jìnlái ne, xīnnián yào lái le, yījiārén yīnggāi hé héxié xié cái duì, wǒmen jiù qǐng héxié lǎorén jìnlái ba。”

Ke empat tuan tua bersama-sama masuk ke rumah mereka
四位老人一起进去他们家
sì wèi lǎorén yīqǐ jìnqù tāmen jiā

Ayah berkata: “Loh, bukankah kalian berkata hanya satu orang saja yang boleh masuk? Kenapa semuanya malah masuk?”
爸爸说:“咦,你们不是说只能一个人进来吗?怎么全都进来呢?”
bàba shuō:“ yí, nǐmen bù shì shuō zhǐnéng yīgèrén jìnlái ma? zěnme quándōu jìnlái ne?”

Tuan tua harmonis berkata: “hahaha, kami masih memiliki peraturan yang lain, yaitu asalkan harmonis masuk maka keselamatan, kesuksesan, dan kekayaan semuanya juga harus ikut masuk.”
和谐老人说:“啊啊啊,我们还有另外一个规矩,就是只要和谐进来,平安、成功、财富都得统统跟着进来。”
héxié lǎorén shuō:“ ā ā ā, wǒmen háiyǒu lìngwài yī gè guīju, jiùshì zhǐyào héxié jìnlái, píng’ān、 chénggōng、 cáifù dōu dé tǒngtǒng gēnzhe jìnlái。”

Adik perempuan berkata: “Sekarang telah mengerti, mau membuat keluarga bahagia maka harus harmonis!”
妹妹说:“现在知道了,要让我们一家人开开心心就是要和谐!”
mèimei shuō:“ xiànzài zhīdào le, yào ràng wǒmen yījiārén kāi kāi xīn xīn jiùshì yào héxié!”

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY