Lebih unggul daripada sesamanya

0
164

Lebih unggul daripada sesamanya – 出类拔萃 – chū lèi bá cuì

Indonesia
Meng Zi sangat menghormati Kong Fu Cu, menggangapnya sebagai orang mahabijaksana. Pada suatu kesempatan, muridnya Gong SunChou bertanya pada Meng Zi, “ Apakah guru orang mahabijaksana juga?” Meng Zi bilang , “kalau Kong Fu Cu masih tidak menganggap dirinya orang mahabijaksana,saya ini bukan apa-apa.” Lalu, Gong SunChou mengajukan beberapa orang yang ternama dengan budinya untuk diperbandingakan oleh Meng Zi. Meng Zi bilang, “ kilin (unicorn) dan binatang, phoenix dan burung, Gunung Tai dan bukit, sungai dan genangan air adalah sejenis, namun mereka itu sangat berbeda. Yang di depan lebih unggul daripada sesamanya.
“出类拔萃“di sini berarti melebihi yang lain-lain atau lebih unggul daripada sesamanya. Sekarang idiom ini dipakai untuk melukiskan orang yang lebih unggul atau jauh melebihi sesamanya.

 

Hanzi
孟子对孔子十分崇敬,把孔子村尊为圣人。一次,孟子的学生公孙丑问孟子 :“老师,你是圣人吗?孟子回答说:“连孔夫子都不敢尊为圣人,我能算得了什么啊?“于是公孙丑又列出几个贤得于世的人,请孟子比较。孟子说:“麒麟与走兽,凤凰与飞鸟,泰山与山丘,河海于小水涯,都属于同类,但它们又绝不相同,前者远远地超出它们的同类。“
“出类拔萃“这里指超出同类。后人用来形容非常优秀的人,或在同一事物中超过同类。

 

Hanyu Pinyin
Mèngzǐ duì Kǒngzǐ shífēn chóngjìng, bǎ Kǒngzǐ cūn zūn wéi shèngrén。 yīcì, Mèngzǐ de xuésheng Gōngsūn chǒu wèn Mèngzǐ :“ lǎoshī, nǐ shì shèngrén ma? Mèngzǐ huídá shuō:“ lián Kǒngfūzǐ dōu bùgǎn zūn wéi shèngrén, wǒ néng suàn déle shénme ā?“ yúshì Gōngsūn chǒu yòu lièchū jǐge xián dé yú shì de rén, qǐng Mèngzǐ bǐjiào。 Mèngzǐ shuō:“ qílín yǔ zǒushòu, fènghuáng yǔ fēiniǎo, Tàishān yǔ shānqiū, hé hǎi yú xiǎo shuǐ yá, dōu shǔyú tónglèi, dàn tāmen yòu juébù xiāngtóng, qiánzhě yuǎnyuǎn dì chāochū tāmen de tónglèi。“
“ chūlèibácuì“ zhèlǐ zhǐ chāochū tónglèi。 hòurén yònglái xíngróng fēicháng yōuxiù de rén, huò zài tóngyī shìwù zhōng chāoguò tónglèi。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here