Mengendarai motor

0
296

Mengendarai motor – 骑摩托车 –  mótuōchē

Indonesia
Pada suatu malam, seorang lelaki memboncengi seorang perempuan dengan motornya dalam kecepatan tinggi. Mereka saling mencintai satu sama lain.

Perempuan:”pelan sedikit…aku takut…”
Lelaki:”Tidak, seperti ini sangat menyenangkan…”
Perempuan:”aku mohon…seperti ini terlalu mengerikan…”
Lelaki:”Baiklah, Kalo begitu katakan kamu mencintaiku…”
Perempuan:”Baiklah…aku mencintaimu…sekarang sudah boleh pelan sedikit kan?”
Lelaki:”Peluklah aku sebentar…”
Perempuan memeluknya sebentar dengan erat
Perempuan:”Sekarang sudah boleh pelan sedikit kan?”
Lelaki:”Bisakah kamu melepaskan helmku dan memakainya? Helm ini membuatku tidak nyaman, dan menggangguku.”

Keesokan harinya koran memberitakan: Sebuah sepeda motor menabrak sebuah bangunan.
Ada 2 orang pengendara, satu meninggal, satu selamat… Lelaki itu tahu jika rem motornya rusak, tetapi dia tidak membiarkan perempuan itu tahu, karena dapat membuatnya takut.
Sebaliknya, dia menyuruh perempuan itu untuk mengatakan cinta kepadanya terakhir kali, memeluknya terakhir kali, lalu menyuruhnya memakai helmnya, pada akhirnya perempuan itu selamat, dia sendiri pun meninggal…

 

Hanzi
一天夜里,男孩骑摩托车带着女孩超速行驶。
他们彼此深爱着对方。

女孩:“慢一点…我怕…”
男孩:“不,这样很有趣….”
女孩:“求求你…这样太吓人了…”
男孩:“好吧,那你说你爱我…”
女孩:“好….我爱你…你现在可以慢下来了吗?”
男孩:“紧紧抱我一下…”
女孩紧紧拥抱了他一下
女孩:“现在你可以慢下来了吧?”
男孩:“你可以脱下我的头盔并自己戴上吗?它让我感到不舒服,还干扰我驾 车。”

第二天,报纸报道:一辆摩托车因为刹车失灵而撞毁在一幢建筑物上车上有两个人,一个死亡,一个幸存… 驾车的男孩知道刹车失灵,但他没有让女孩知道,因为那样会让女孩感到害怕。
相反,他让女孩最后一次说她爱他,最后一次拥抱他,并让她戴上自己的头盔,结果,女孩活着,他自己死了…

 

Hanyu Pinyin
yī tiān yèli, nánhái qí mótuōchē dài zhe nǚhái chāosù xíngshǐ。
tāmen bǐcǐ shēn’ài zhe duìfāng。

nǚhái:“ màn yīdiǎn… wǒ pà…”
nánhái:“ bù, zhèyàng hěn yǒuqù….”
nǚhái:“ qiú qiú nǐ… zhèyàng tài xià rén le…”
nánhái:“ hǎo ba, nà nǐ shuō nǐ ài wǒ…”
nǚhái:“ hǎo…. wǒ ài nǐ… nǐ xiànzài kěyǐ màn xiàlai le ma?”
nánhái:“ jǐnjǐn bào wǒ yīxià…”
nǚhái jǐnjǐn yōngbào le tā yīxià
nǚhái:“ xiànzài nǐ kěyǐ màn xiàlai le ba?”
nánhái:“ nǐ kěyǐ tuōxià wǒ de tóukuī bìng zìjǐ dàishang ma? tā ràng wǒ gǎndào bùshūfu, hái gānrǎo wǒ jià chē。”

dì’èrtiān, bàozhǐ bàodào: yī liàng mótuōchē yīnwèi shāchē shīlíng ér zhuànghuǐ zài yī zhuàng jiànzhùwù shàngchē shàng yǒu liǎng gèrén, yī gè sǐwáng, yī gè xìngcún… jiàchē de nánhái zhīdào shāchē shīlíng, dàn tā méiyǒu ràng nǚhái zhīdào, yīnwèi nàyàng huì ràng nǚhái gǎndào hàipà。
xiāngfǎn, tā ràng nǚhái zuìhòu yīcì shuō tā ài tā, zuìhòu yīcì yōngbào tā, bìng ràng tā dàishang zìjǐ de tóukuī, jiéguǒ, nǚhái huózhe, tā zìjǐ sǐ le…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here