Seratus kali memanah, semua kena tujuannya

0
443

Seratus kali memanah, semua kena tujuannya – 百发百中 – bǎi fā bǎi zhòng

Indonesia
Pada zaman Chun Qiu, Yang YouJi dari Negara Chu sangat pandai memanah. Ada orang yang memilih tiga helai daun di atas pohon willow, dan ditandai dengan huruf satu,dua dan tiga. Lalu Yang YouJi dipersilahkan memanah daun itu dari kejauhan seratus langkah. Yang YouJi melepas panahnya, dan yang pertama kena daun dengan tanda satu, kedua kena tanda dua, ketiga kena tanda tiga.
“百发百中”untuk mengumpamakan mengerjakan sesuatu dengan yakin, pasti akan mencapai tujuannya.

 

Hanzi
春秋时代,楚国人养有基善于射箭。有人在柳树上选择高低不同的三片叶子, 分别写上 “一”,“二”, “三”,的记号,请养有基在百步外去射。于是养有基在百步之外搭箭射击, 第一箭中“一”叶,第二箭中“二”叶,第三箭中“三”叶, 三箭皆中。
“百发百中”用来比喻做事有十足把握, 每次都能达到预期的目的。

 

Hanyu Pinyin
Chūnqiūshídài, chǔ guórén yǎng yǒu jī shànyú shèjiàn。 yǒurén zài liǔshù shàng xuǎnzé gāodī bùtóng de sān piàn yèzi, fēnbié xiě shàng “ yī”,“ èr”, “ sān”, de jìhao, qǐng yǎng yǒu jī zài bǎi bù wài qù shè。 yúshì yǎng yǒu jī zài bǎi bù zhīwài dā jiàn shèjī, dìyī jiàn zhōng“ yī” yè, dì’èr jiàn zhōng“ èr” yè, dìsān jiàn zhōng“ sān” yè, sān jiàn jiē zhōng。
“ bǎi fā bǎi zhòng” yònglái bǐyù zuòshì yǒu shízú bǎwò, měicì dōu néng dádào yùqī de mùdì。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here